PRACOWNIK D/S. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ , KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROWADZI NASTĘPUJĄCE REJESTRY I EWIDENCJE ;

1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
– zawiera nazwę inwestora, rodzaj przedsięwzięcia, termin załatwiania
sprawy , lokalizację , numer decyzji

2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
– zawiera nazwę inwestora, nazwę inwestycji , lokalizację termin
załatwienia sprawy , numer decyzji

3.Rejestr umów z wykonawcami i dostawcami :
– zawiera nazwę wykonawcy, termin realizacji , wysokość wynagrodzenia,
numer umowy , zakres robót , sposób wyłonienia wykonawcy

4. Rejestr zamówień publicznych:
– rodzaj przetargu , rodzaj zadania , termin przetargu , nazwę wybranego
oferenta , wartość wybranej oferty

5. Rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu działek ;
– nazwisko i imię interesanta., numer działki .

Rejestry są udostępnione według zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych . Miejsce udostępnienia – Urząd Gminy Domanice pokój nr 6 , I piętro w godzinach pracy urzędu. p>. Sporządziła ; D.Szklarz

Załączniki do pobrania