Karta usługi Nr 1 - DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

Karta usługi Nr 2 - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

Karta usługi Nr 3 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi Nr 4 - OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi Nr 5 - UDOSTĘPNIENIE TERENU Z WYJĄTKIEM DRÓG I ROWÓW

Karta usługi Nr 6 - ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi Nr 7 - ZŁOŻENIE DEKLARACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE

Karta usługi Nr 8 - ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Karta usługi Nr 9 - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Karta usługi Nr 10 - DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

Karta usługi Nr 11 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Karta usługi Nr 12 - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Karta usługi Nr 13 - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Karta usługi Nr 14 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PŁATNOŚCIACH PODATKÓW LOKALNYCH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Karta usługi Nr 15 - ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Karta usługi Nr 16 - ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

Karta usługi Nr 17 - ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE