Urząd Gminy Domanice – dane kontaktowe

Numer telefonu do Urzędu Gminy: 25 631 29 82

Konto bankowe: 96919800030100127020010008 (Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie O/Wiśniew)

 


Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

e-mail

 

 

25 631 29 82

 

Tomasz Miszta

Wójt Gminy Domanice

wew. 41

wojt@domanice.eu

Emilia Kęmpka

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego

wew. 38

e.kempka@domanice.eu

Beata Rombel

Skarbnik Gminy

wew. 36

skarbnik@domanice.eu

Małgorzata Michalak

Zastępca Skarbnika

wew. 33

m.michalak@domanice.eu

Marcin Rombel

Biuro Rady Gminy, Zamówienia Publiczne

25 631 29 82

m.rombel@domanice.eu

Anita Potera

Stanowisko ds. księgowości oświatowej, OSP

wew. 34

a.potera@domanice.eu

Magdalena Jastrzębska

Stanowisko ds. księgowości oświatowej, VAT

wew. 34

m.jastrzebska@domanice.eu

Krystyna Pietrzak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

wew. 33

k.pietrzak@domanice.eu

Karolina Kajka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

wew. 34

 k.kajka@domanice.eu

Elżbieta Stosio

Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych i księgowości podatkowej

 wew. 37

 e.stosio@domanice.eu

Alina Rosa

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, prowadzenia kancelarii i kasy Urzędu

 wew. 31

 a.rosa@domanice.eu

Halina Woźna

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, komunalnej, wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska, oświaty, zdrowia i rolnictwa

 wew. 31

 h.wozna@domanice.eu

Danuta Szklarz

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, dróg, mostów, inwestycji

 wew. 39

 d.szklarz@domanice.eu

Ewelina Sulej

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i gospodarki odpadami komunalnymi

25 631 29 83

 e.sulej@domanice.eu

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem jest Wójt Gminy Domanice (adres: Domanice 52, 08-113 Domanice, tel. 256312982, e-mail: urzad@domanice.eu). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych , e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

captcha